CPR - Construction Product Regulation

CPR - Construction Product Regulation -   Od 01.07.2017 zaczynają obowiązywać nowe zasady oznakowania CE wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku. Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane kable przeznaczone do instalacji w budynkach spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


Nowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPRNowe rozporządzenie, nazywane w skrócie CPR, uchyla dotychczas obowiązującą Dyrektywę 89/106/EWG i ustala nowe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Jego obowiązywanie w zakresie kabli i przewodów jest ściśle powiązane z wejściem w życie nowej normy PN-EN 50575, w której uszczegółowiono wymagania w odniesieniu do kabli i przewodów elektrycznych jako wyrobów budowlanych. Norma zharmonizowana PN-EN 50575 precyzuje sposób badania, weryfikacji oraz potwierdzania właściwości użytkowych wyrobów przez producentów kabli.


Konsekwencją procesu harmonizacji normy PN-EN 50575 z Rozporządzeniem CPR jest obowiązek wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (z ang. DoP – Declaration of Performance) oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budownictwa znakiem CE wg wymagań wyżej wymienionej normy. Deklaracja Właściwości Użytkowych powinna być wystawiona przez producenta kabli po wcześniejszym przebadaniu wyrobów w Laboratorium Notyfikowanym i sklasyfikowaniu zgodnie z normą EN 13501-6.

Norma EN 13501-6 wprowadza pojęcie „klasy reakcji na ogień” i jednocześnie definiuje poszczególne klasy: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca


Najwyższą klasą reakcji na ogień jest klasa Aca, najniższą klasa Fca, która oznacza jednocześnie brak wymagań w zakresie reakcji na ogień. Obecny stan techniki pozwala na produkcję kabli o izolacji i powłoce wykonanej z tworzyw termoplastycznych, spełniających wymagania klasy B2ca. W praktyce, będziemy więc mieli do czynienia z klasami:

B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca

W zależności od klasy reakcji na ogień, zastosowanie będą miały różne procedury kwalifikacyjne określone w PN-EN 50575:

System 1+ - Klasyfikacja w klasach B2ca i Cca dokonywana przez Jednostkę Notyfikowaną. W procesie oceny wykonujemy badanie kabli w Laboratorium Notyfikowanym oraz audyty procesu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przeprowadzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie certyfikatu wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną. Kwalifikacja kabli w systemie 1+ wiąże się również ze stałym nadzorem produkcyjnym prowadzonym przez Jednostkę Notyfikowaną.

System 3 - Klasyfikacja w klasach Eca i Dca dokonywana przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych przez Laboratorium Notyfikowane. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie raportu kwalifikacyjnego wystawionego przez Laboratorium Notyfikowane.

System 4 - Klasyfikacja w klasie Fca dokonywana przez producenta - kable nie spełniają żadnej innej klasy reakcji na ogień. Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona jest przez producenta na podstawie badań własnych.

    Zakres stosowania kabli o określonych klasach reakcji na ogień będzie określany osobno przez każdy z krajów członkowskich UE. Większość krajów, w tym Polska, nie wypracowało jeszcze dokumentów określających minimalne wymagania dla budynków w zakresie klasy reakcji na ogień stosowanych kabli. Określenie wymagań dla Polski pojawi się jeszcze w roku 2017. Propozycję wymagań minimalnych wypracowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki możecie Państwo znaleźć w naszej prezentacji CPR dostępnej tutaj (link do prezentacji)  . Należy jednak pamiętać, że jest to propozycja i nie jest ona obowiązująca w sensie prawnym.

    Zakłady Kablowe BITNER dokładają wszelkich starań, aby oferowane przez nas kable przeznaczone do instalacji w budynkach, spełniały wymagania Rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Od kilku lat badamy nasze wyroby oraz stosowane do ich produkcji materiały, co pozwoliło nam opracować konstrukcje kabli spełniających rygorystyczne wymagania Rozporządzenia. W chwili obecnej potwierdzamy właściwości naszych wyrobów w Laboratoriach Notyfikowanych i stale  uzupełniamy Deklaracje Właściwości Użytkowych dla poszczególnych kabli. Wszystkie dostępne DWU (DoP) możecie Państwo znaleźć tutaj (link do DoP). Zachęcamy do kontaktu z Działem Technicznym (link do dział Techniczny), który odpowie na wszelkie pytania dotyczące stosowania wyrobów w świetle CPR, kwalifikacji wyrobów oraz badań nowych konstrukcji kabli wprowadzanych na rynek.