Bieżące

Przekształcenie firmy

Informujemy, iż z dniem 28.12.2016 nastąpiło przekształcenie naszej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym wszelkie prawa i obowiązki firmy Zakłady Kablowe BITNER spółka jawna, przechodzą na spółkę przekształconą tj. Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, iż numer NIP oraz Regon pozostają jak dotychczas, a zmianie ulega jedynie numer KRS.

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne dane firmy:

Zakłady Kablowe BITNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000653658; NIP: 6372159473, REGON: 121163910.

Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi 63.807.588 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony złotych osiemset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1.181.622 (jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 54 zł (pięćdziesiąt cztery złote) każdy udział.

Korzystając z okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą!