Warunki współpracy

WARUNKI WSPÓŁPRACY
I. Postanowienia Ogólne
1. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych „Warunkach Współpracy” dotyczą wszystkich umów zawartych między Klientem, a Zakładami Kablowymi BITNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. „Warunki Współpracy” ZK BITNER są publikowane na stronie internetowej www.bitner.com.pl , w zakładce „Do pobrania” – „Polityka Firmy” - „Warunki Współpracy”.
2. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od „Warunków Współpracy” ZK BITNER nie są akceptowane przez ZK BITNER. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla ZK BITNER jedynie wówczas, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez ZK BITNER w formie pisemnej.
3. Zobowiązanie Klienta do przestrzegania „Warunków Współpracy” ZK BITNER następuje: przy zarejestrowaniu jako Klient ZK BITNER, przy złożeniu zapytania ofertowego lub przy złożeniu zamówienia - w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze i obowiązuje dla wszystkich kolejnych umów, chyba że w stosunku do danego kolejnego zamówienia zostało zawarte z ZK BITNER porozumienie odrębnie regulujące warunki jego realizacji.
4. Każdorazowo, gdzie w warunkach współpracy jest mowa o katalogu, należy przez to rozumieć: wydanie drukowane, nośnik CD/DVD, dyski przenośne, stronę internetową, reklamy i informacje prasowe, ulotki, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji informacji handlowych ZK BITNER.
5. W razie rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy polską, a obcojęzyczną wersją „Warunków Współpracy”, rozstrzygająca i wiążąca jest polska wersja językowa.
II. Ceny i warunki płatności
1. Ceny produktów wynikające z cennika zamieszczonego na stronie internetowej ZK BITNER stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego Polskiego. Cennik zawiera ceny netto ustalone w PLN.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za otrzymane i wymienione na dokumencie dostawy (WZ) / sprzedaży (F-ra) produkty, opakowania wielokrotnego użytku (bębny, palety), a także inne usługi związane z zamówieniem, w terminie wskazanym na fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy ZK BITNER wskazany na fakturze.
3. W razie nieterminowego regulowania należności przez Klienta, ZK BITNER zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
4. W razie przekroczenia terminu płatności, ZK BITNER może wystawić Klientowi notę odsetkową, którą Klient obowiązany jest uregulować w terminie 7 dni. Jednocześnie ZK BITNER zastrzega sobie prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty, dokonanej przez Klienta z tytułu jakiejkolwiek faktury, w pierwszej kolejności na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za dostawę, bądź za jej część.
6. W dniu wydania produktów z magazynów, ZK BITNER wystawia dokumenty dostawy (WZ) / sprzedaży (F-ra). Chwila wydania towaru Nabywcy jest momentem sprzedaży. Z tym dniem ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta.
7. Klient upoważnia ZK BITNER do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
III. Ofertowanie, Sposób Zamawiania, Konfekcja
1. Ważna oferta musi mieć formę pisemną i zawierać co najmniej następujące dane:
a) rodzaj asortymentu
b) ilość
c) cenę transakcyjną
d) termin realizacji
e) termin związania ofertą
2. Oferta skierowana do konkretnego Klienta wyraża wolę ZK BITNER do zawarcia umowy z adresatem oferty. Niezłożenie przez Klienta zamówienia w okresie ważności oferty, powoduje jej wygaśnięcie. Nie akceptuje się milczącego przyjęcia oferty.
3. Klient na podstawie posiadanej ważnej oferty składa zamówienie w formie pisemnej w Dziale Handlu Krajowego / Dziale Eksportu ZK BITNER.
4. Zamówienie jest wiążące, gdy ZK BITNER potwierdzi Klientowi, w formie pisemnej, przyjęcie zamówienia do realizacji, akceptując co najmniej:
a) rodzaj asortymentu
b) ilość
c) cenę
d) termin realizacji
e) miejsce dostawy
5. Standardowym terminem potwierdzenia przez Dział Handlu Krajowego / Dział Eksportu ZK BITNER przyjęcia zamówienia do realizacji są dwa dni robocze.
6. ZK BITNER na zlecenie Klienta dostarczy produkty we wskazanych w zamówieniu odcinkach. Docięcie innych odcinków niż standardowy, obciążone będzie opłatą z tytułu usługi cięcia.
7. Odcinki standardowe, stanowiące opakowania magazynowe, podane są w tabeli zamieszczonej w cenniku ZK BITNER – w zakładce „Konfekcja”.
8. Cena wykonania usługi docięcia zamówionego produktu na żądaną długość, inną aniżeli standardowa konfekcja, zamieszczona jest w cenniku ZK BITNER – w zakładce „Konfekcja”.
9. Klient zobowiązany jest do odbioru produktów przygotowanych na jego zamówienie. Nie przewiduje się żadnego wyłączenia w tym zakresie. W przypadku uchylania się Klienta od odbioru wyrobów, za moment sprzedaży i podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymienione zamówienie, uważa się pisemne zgłoszenie przez ZK BITNER zrealizowanego zamówienia gotowego do odbioru i pozostawienia go tym samym do dyspozycji Klienta.
10. Opóźnienie w odbiorze zamówionego towaru upoważnia ZK BITNER do naliczania opłaty za przechowanie w wysokości 100 zł netto za każdy rozpoczęty dzień pozostawania towaru na placu magazynowym ZK BITNER.
IV. Terminy i Warunki Dostaw
1. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą na terenie RP koszty przesyłki ponosi Klient - jeśli nie zostanie ustalone inaczej w odrębnej umowie między Klientem, a ZK BITNER. Koszty dostaw poza granicę RP oraz to, która strona będzie je ponosiła ustalane są indywidualnie.
2. ZK BITNER decyduje o wyborze przewoźnika/ kuriera - chyba że na podstawie indywidualnych umów między Klientem, a ZK BITNER uzgodniono inaczej.
3. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od: wagi paczki, jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika/ spedytora.
4. Koszty transportu w sytuacji, gdy obciążają one Klienta, doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce, zawierającej produkty z danego zamówienia - chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem, a ZK BITNER. Dołączenie na prośbę Klienta dodatkowo zamówionego towaru do drugiej lub kolejnych przesyłek zawierających produkty z danego zamówienia powoduje, że taka przesyłka, zawierająca dodatkowo zamówione produkty, traktowana będzie jak nowe zamówienie i zostaną doliczone do niej koszty transportu, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem, a ZK BITNER. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Logistyki ZK BITNER.
5. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi - chyba że Klient uzgodnił z ZK BITNER ścisły termin dostawy na podstawie odrębnej umowy.
6. Tabela kosztów i orientacyjnego czasu dostawy na terenie RP znajduje się w cenniku ZK BITNER – w zakładce „Logistyka”.
7. Odbiór produktów z magazynów ZK BITNER możliwy jest tylko przy wcześniejszym uzgodnieniu z Działem realizującym zamówienie. W takim przypadku Klient, w formie pisemnej (e-mail / faks), winien wskazać osobę upoważnioną do odbioru z magazynów ZK BITNER przygotowanej dostawy i pisemnego jej potwierdzenia oraz wskazać rodzaj i numer dokumentu identyfikującego daną osobę i zawierającego jej zdjęcie.
8. W przypadku dostawy produktów na wskazany przez Klienta adres - inny aniżeli jego magazyny, Klient w formie pisemnej (e-mail / faks), winien wskazać osobę upoważnioną do odbioru dostawy i pisemnego jej potwierdzenia oraz wskazać rodzaj i numer dokumentu identyfikującego daną osobę i zawierającego jej zdjęcie.
9. ZK BITNER uprawniony jest do wstrzymania dostaw, jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności ponad 14 dni, w stosunku do ustalonego terminu płatności. ZK BITNER uprawniony jest także do wstrzymania dostaw, jeżeli poweźmie wiarygodną informację, iż sytuacja faktyczna, prawna lub kondycja finansowa Klienta pozwala zasadnie przyjąć, iż nie ureguluje on należności za dostarczony towar.
10. ZK BITNER wraz z produktami sprzedaje opakowania wielokrotnego użytku (bębny, palety) w cenie określonej w cenniku ZK BITNER – w zakładce „Opakowania”. W okresie do 180 dni od daty wystawienia faktury na opakowanie wielokrotnego użytku, Klient ma prawo je odsprzedać, a ZK BITNER ma obowiązek odkupić opakowanie w cenie jego pierwotnej sprzedaży. Warunkiem odkupienia opakowania przez ZK BITNER, jest jego dobry stan techniczny, który jest oceniany jest przez Kierownika Magazynu ZK BITNER w chwili zwrotu opakowania do magazynów ZK BITNER. Koszty związane ze zwrotem opakowania do ZK BITNER ponosi Klient. Po upływie 180 dni od daty zakupu opakowania ZK BITNER nie ma obowiązku jego odkupienia od Klienta.
V. Dostawy Wewnątrzwspólnotowe
Klienci z krajów Unii Europejskiej zobowiązani są podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli przed wystawieniem faktury ZK BITNER nie otrzyma takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania dostawy, ZK BITNER wystawi fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług VAT w przypadku nie przedstawienia ZK BITNER potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z ZK BITNER oraz gdy na dzień dostawy produktów numer ten nie będzie ważny. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług VAT także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupione produkty poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy do ZK BITNER potwierdzenia wywozu produktów do innego kraju Unii Europejskiej.
VI. EKSPORT
1. Klienci mający siedzibę poza Unią Europejską otrzymują wraz z produktami fakturę VAT i dokument celny EAD, zawierający unikalny numer MRN. Kod ten należy podać na granicy Unii Europejskiej. Jeśli produkty nie opuszczą granicy celnej Unii Europejskiej w ciągu 90 dni od wystawienia dokumentu EAD lub przekroczenie granicy nie zostanie potwierdzone przez graniczny Urząd Celny, Klient zostanie obciążony podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa niektórych państw oraz organizacji międzynarodowych wprowadzają ograniczenia odnośnie handlu niektórymi towarami oraz powiązaną z nimi technologią i dokumentacją z określonymi państwami, podmiotami lub osobami fizycznymi i oświadcza, że w świetle obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego nie jest pozbawiony prawa nabywania produktów oferowanych do sprzedaży przez ZK BITNER.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać prawa, w tym przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego mają być dostarczone produkty zakupione od ZK BITNER oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń lub licencji na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania oraz przestrzegania przepisów celnych tych państw.
4. Klient ponadto oświadcza, że przed dokonaniem reeksportu lub innego rozporządzenia produktami zakupionymi od ZK BITNER, dokona weryfikacji odpowiednimi środkami i upewni się, że:
a) taki reeksport lub inne rozporządzenie produktami zakupionymi od ZK BITNER nie będzie stanowiło naruszenia embarga lub innych ograniczeń w obrocie towarowym z określonymi państwami lub podmiotami obowiązujących w przepisach prawa państwa, do którego nastąpi eksport towarów - w szczególności prawa USA – informacje o ograniczeniach w tym kraju dostępne są na stronie internetowej https://www.bis.doc.gov lub w przepisach stanowionych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności ONZ i Unię Europejską,
b) produkty te nie zostaną przeznaczone do wykorzystania w przemyśle zbrojeniowym lub na cele nuklearne, w sposób niezgodny z prawem międzynarodowym lub krajowym.
5. ZK BITNER może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji na rzecz niektórych klientów lub do wybranych krajów, jeżeli mogłoby to narazić ZK BITNER na naruszenie przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów obowiązujących w państwie, z którego nastąpił import towarów. W celu ustalenia czy dana transakcja sprzedaży towaru nie doprowadzi do naruszenia prawa, ZK BITNER uprawnione są do żądania od klienta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie sposobu użytkowania towaru i jego finalnego przeznaczenia oraz wskazania ostatecznego użytkownika tego towaru.
VII. Jakość i Gwarancja
1. W ZK BITNER jest wdrożony i potwierdzony certyfikatem system jakości ISO 9001:2008 oraz system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.
2. ZK BITNER gwarantują: wysoką jakość swoich produktów, wykonanie ich zgodnie z normami oraz spełnienie przez nie wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa - w szczególności w „Dyrektywie 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z późniejszymi zmianami”, „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, a także posiadane przez nie wymagane atesty i certyfikaty.
3. ZK BITNER udzielają gwarancji na swoje produkty przez okres 24 miesięcy od daty dostawy, o ile inna długość okresu gwarancji nie wynika z dokumentu sprzedaży.
4. Odpowiedzialność ZK BITNER nie dotyczy w szczególności zniszczeń lub uszkodzeń powstałych po przekazaniu produktów Klientowi (np. w wyniku nieprawidłowego przechowywania, transportu, montażu lub eksploatacji).
VIII. Procedura Reklamacyjna
1. Uwagi dotyczące niezgodności dostarczonych produktów z dokumentem dostawy (WZ) / sprzedaży (F-ra), Klient winien zgłaszać w formie pisemnej do Działu realizującego zamówienie.
a) jeśli dostawa została zrealizowana w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne, Klient winien w obecności przewoźnika / kuriera spisać protokół opisujący uszkodzenia - protokół podpisany przez przewoźnika / kuriera, stanowi podstawę do złożenia reklamacji,
b) niezgodność dowodu dostawy (WZ) z rzeczywistą liczbą opakowań transportowych (bębnów, palet), Klient może złożyć przewoźnikowi / kurierowi tylko w chwili odbioru dostawy, należy w obecności przewoźnika / kuriera spisać protokół opisujący stan faktyczny - protokół podpisany przez przewoźnika / kuriera, stanowi podstawę do złożenia reklamacji,
c) uwagi dotyczące niezgodności ilości lub asortymentu z dowodem dostawy (WZ) lub z zamówieniem, Klient winien złożyć niezwłocznie.
2. Reklamację z powodu wady fizycznej wyrobu, Klient winien złożyć w formie pisemnej, niezwłocznie do 3 dni od stwierdzenia wady (wzór protokołu znajduje się na stronie ZK BITNER http://www.bitner.com.pl//pliki/formularze/protokol_reklamacji.pdf) i przesłać na adres: reklamacje@bitner.com.pl . Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
a) pełna nazwa produktu
b) numer dokumentu dostawy
c) metka (kserokopia/zdjęcie)
d) ilość dostarczona
e) ilość reklamowana
f) przyczyna reklamacji
4. W przypadku reklamacji z powodu wad fizycznych, do protokołu reklamacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną.
5. ZK BITNER rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni od daty poprawnego jej zgłoszenia, jednakże pod warunkiem, że nie będą konieczne dodatkowe informacje ze strony Klienta lub końcowego użytkownika - w takiej sytuacji ZK BITNER rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania tych informacji. ZK BITNER zastrzega sobie prawo rozpatrzenia reklamacji u Odbiorcy ostatecznego.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, ZK BITNER może według swego uznania, wymienić reklamowany produkt na nowy, wolny od wad, albo dokonać zwrotu zapłaconej kwoty. Rozpatrzenie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje roszczenia Klienta z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego produktu.
7. ZK BITNER nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w trakcie rozładunku dostawy, jak również za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktu przez Klienta oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
IX. Siła Wyższa
1. ZK BITNER nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań umownych w całości lub części, jeżeli wystąpią zdarzenia zewnętrzne, określone jako „siła wyższa”, na które nie ma wpływu. Pod pojęciem „siła wyższa” rozumie się wszelkie nieprzewidziane i niezależne od ZK BITNER zdarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, takie jak w szczególności: wojna, zamieszki, katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne, strajki.
2. Jeśli okres oddziaływania „siły wyższej” przekroczy 2 tygodnie, zarówno ZK BITNER jak i Klient mają prawo do rozwiązania umowy dotyczącej dostawy produktów ze skutkiem natychmiastowym, bez odpowiedzialności za szkody wynikłe z rozwiązania umowy z powodu wystąpienia okoliczności „siły wyższej”.
X. Prawo
1. W związku z treścią art. 7 i art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przyjmuje się zasadę, iż datą dostawy produktów do nabywcy, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel - z uwzględnieniem postanowień pkt IV ppkt 9 - jest dzień wydania produktów przewoźnikowi/ kurierowi przez ZK BITNER lub dzień odbioru przez Klienta (nabywcę) z magazynów ZK BITNER.
2. ZK BITNER oświadcza, że uzyskał prawo ochronne na znaki towarowe pod numerami praw wyłącznych 238899 i 242290 oraz w rejestracji międzynarodowej pod numerami 1126639 i 011512613, którymi posługuje się w celu oznaczania produktów wprowadzanych przezeń do obrotu oraz w celu świadczenia przez siebie usług.
3. ZK BITNER jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.
4. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych, znajdujących się w katalogach, na stronach internetowych, czy w inny sposób dostarczonych przez ZK BITNER, wymaga pisemnej zgody ZK BITNER.
5. Niniejsze „Warunki Współpracy” podlegają prawu polskiemu, a miejscem rozstrzygania sporów jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby ZK BITNER. ZK BITNER może również wystąpić na drogę sądową przeciwko Klientowi w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby/ miejsca zamieszkania Klienta. Stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. zostaje wyłączone.
6. Klient nie może dokonać przekazania żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej z ZK BITNER, bez uprzedniej pisemnej zgody ZK BITNER. O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej z ZK BITNER z wierzytelnościami ZK BITNER oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych „Warunków Współpracy” zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez właściwy sąd lub w wyniku zmiany uregulowań prawnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszych warunków. Jeżeli postanowienia niniejszych „Warunków Współpracy” zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, uznaje się je za wyłączone z niniejszych „Warunków Współpracy”, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
XI. Ochrona Danych Osobowych
1. ZK BITNER zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa, które mają zastosowanie w tym zakresie, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych w związku z nawiązywaną współpracą jest ZK BITNER: Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. (adres do korespondencji: Trzyciąż 165, 32-353). Dane osobowe: Klienta tj. strony umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. b) rodo), a także jego przedstawicieli oraz innych osób wykonujących umowę np. pracowników lub współpracowników Klienta (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych), będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy przez ZK Bitner. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej umowy a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług ZK BITNER przez okres obowiązywania umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych) a nadto marketingu telefonicznego lub mailowego, także po zakończeniu realizacji umowy, o ile pozyskana zostanie dodatkowa, odrębna zgoda. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo). W celu zapoznania się ze szczególnym opisem celów przetwarzania danych zob. politykę prywatności: https://bitner.com.pl/pobierz/polityka .
3. Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest ZK BITNER lub wynikać to będzie z przepisów prawa. ZK BITNER może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami ZK BITNER.
4. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez ZK BITNER, zobowiązań publicznoprawnych lub krócej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw lub wycofasz zgodę o której mowa powyżej. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.
6. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres ZK BITNER lub na adres mailowy: bitner.rodo@bitner.com.pl Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bitner.com.pl/pobierz/polityka. Więcej informacji o przysługujących Tobie prawach zob. www.giodo.gov.pl.
7. Zważywszy, że dane osobowe ZK BITNER może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych Klienta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników Klienta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić kopię niniejszej klauzuli informacyjnej (ust. 2 – 6 powyżej) wszystkim osobom, których dane przekazuje ZK BITNER w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli, a także zobowiązuje się poinformować te osoby o zakresie udostępnianych danych osobowych. ZK BITNER, jako Administrator danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.
8. Jeśli przetwarzanie danych będzie dokonywane w imieniu ZK BITNER, będzie on korzystał wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
9. Dane osobowe muszą być:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
Sławomir Mirek